Advert

Efeler de Kurban Bayramında Alınacak Tedbirler Açıklandı

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Efeler Kaymakamlığınca Kamu Kurum ve Kuruluşlarda aşağıdaki tedbirler alınmıştır açıklaması geldi;

Efeler de Kurban Bayramında Alınacak Tedbirler Açıklandı
Efeler de Kurban Bayramında Alınacak Tedbirler Açıklandı Ekspres Aydın
Advert

 

        


5- TOPLANTININ KONUSU :Kurban Satış-Kesim yerlerinin belirlenmesi, standart
şartlarının belirlenmesi ve Kurban hizmetlerinde denetimin sağlanması.
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Bakanlar
Kurulu’nun 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kararı eki Kurban Hizmetlerinin Diyanet
İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ve 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine
Dair Yönetmelik ile Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Kurulu’nun 23/2/2012 tarihli ve
BKHKK- 2012/1 sayılı kararı çerçevesinde, oluşturulan Efeler Kaymakamlığı Kurban
Hizmetleri Komisyonu, 25/07/2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

I- İLKELER VE GENEL KURALLAR
1- 2019 yılı Kurban Bayramında Kurban satış-kesim hizmetlerinin 633 sayılı Diyanet İşleri
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Bakanlar Kurulu’nun 24/10/2001 tarihli ve
2001/3214 sayılı Kararı eki Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca
Yürütülmesine Dair Karar ve 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile
Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Kurulu’nun 23/2/2012 tarihli ve BKHKK- 2012/1 sayılı
kararına, Hayvan Sağlığı Zabıtası, Sağlık, Çevre, Belediye mevzuatlarına ve Efeler İlçesi
Kurban Hizmetleri Komisyon Kararına uygun olarak yürütülmesi esastır.
2- Komisyonca belirlenerek aşağıdaki maddelerde sayılan ve Komisyonca hazırlanacak kesim
mahalleri dışında Kamu mülkiyetindeki alanlarda, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
umumun menfaatine mahsus alanlarda, park, meydan, yol, refüj, kaldırım vb. gibi alanlarda
kesim yapılması yasaktır.
3-Özel ve tüzel kişiler münferit yada toplu kesimlerinde kendi özel mülklerinde kamu
düzenine, mülkiyet ve tasarruf hukukuna, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda
Kanunu ve ilgili yönetmelik, Umumi Hıfzı sıhha Kanunu, Çevre Kanunu, Belediye Kanunu
ve ilgili mevzuata riayet etmek münferit kesimlerde hijyen, çevre sağlığı ve temizliği
koşullarına uygunluğu sağlamak, toplu kesimlerde ise, Komisyonumuzca Belediye
Başkanlıklarına hazırlatılacak kesim mahallerinde aranacak şartlara uygun koşulları
hazırlamakla sorumludurlar.
4-Komisyonumuzca Büyükbaş hayvan kesimlerinde Belediyelerce hazırlanacak olan Kesim
Mahallerine yönlendirilmeleri esastır.

2

5-Aşağıdaki maddelerde belirlenerek sayılan Kurban Satış ve Kesim mahallerinin yine
belirlenecek standartlara uygun olarak hazırlanıp hizmete sunulması ve hizmetlerin aksaksız
yürütülmesinden ilgili Belediye Başkanlıkları sorumludur.
6-Gerekli görüldüğünde kesim yapacak kasaplar için Halk Eğitim Merkezi tarafından
Belediye Mezbahasında tekniğe ve hijyenik şartlara uygun kesim hususunda uygulamalı
olarak kurs verilmesi sağlanacaktır.
7-İlçe Sağlık Müdürlüğünce Kurban satış yerlerinde çalışan kişilere 05-09 Ağustos 2019
tarihleri arasında isteyen kişilere Tetanoz aşısı yapılması sağlanacaktır.

II- KURBAN SATIŞ MAHALLERİ
1-Komisyonca belirlenen mahaller dışında Kurban satışı yasaktır. Kurban Satış Mahalli
olarak;
a- Aydın – Çine karayolunun 2. Km’si (1.Kanal kavşağının) doğusunda bulunan
Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı,
b- Efeler Belediyesi Dalama Hayvan Pazarı (Sadece Pazar Günleri) belirlenmiştir.
2-Bu mahallerde gerekli alt yapının tesisinden, mevzuata uygunluğunun, tesis ve takibinden,
ulaşım, trafik, güvenlik gibi hizmetlerin sağlıklı yürütülmesinden ilgili Belediye sorumlu
olacaktır. Görevli güvenlik birimleri Belediye Başkanlıklarına yardımcı olacaklardır.
3-Kurban satış ve kesim yerlerinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması için İlçe Emniyet
Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı gerekli tedbirleri alacaklardır.

III- KURBAN KESİM MAHALLERİ
1-Aydın Merkez Belediye sınırları içerisinde düzenlenecek Kurban Kesim Alanlarının listesi
aşağıda belirtilmiştir.
2- Vakıf veya derneklere ait kesim yerlerinde Komisyonca belirlenen şartları taşımak kaydıyla
Kurban kesimi için müsaade edilecektir.
3-Kesim mahallerini hazırlamaktan sorumlu Belediye Başkanlıkları (Efeler Belediyesi Ek-1
listedeki kesim yerleri) bu mahallerde aşağıdaki asgari teknik ve hijyenik şartların
sağlanmasından sorumludurlar.
a-Kurban kesimi yapılacak alanda yeterli sayıda musluk ile temiz su bulundurulacaktır.
Kurban kesim yerlerindeki su sistemin bağlanması ve açılmasında Aydın Büyükşehir
Belediyesi ASKİ sorumlu olacaktır.
b-Kurban kesimi yapılacak alanın zemini düzgün olarak tesviye edilip betonarme olması
sağlanacaktır.
c-Kurban kesimi sırasında hayvanın asılması için kanca ve askı sehpası bulundurulacak ve
hijyen şartlarına uygunluğu sağlanacaktır.

3

d-Herhangi bir nedenle kesim esnasında kaçan büyükbaş kurbanlıkların yakalanması
hususunda uyuşturucu tüfekle müdahale edilebilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesince
gerekli tedbirler alınacaktır.
e-Kurban kesiminden sonra ortaya çıkacak atıklar için yeterli sayıda çöp bidonu
bulundurulacaktır.
f-Kurban kesimi için hijyenik şartlara uygun şekilde yeterli sayıda çukur açılacak, kesilecek
olan kurbanlık hayvanların kanlarının görülmemesi için azami dikkat gösterilip, kesim
sonrasında herhangi bir bulaşıcı hastalık ve çevre kirliliğine yol açmaması için açılan
çukurların hemen kapatılması sağlanacaktır.
g- Kurban kesim mahallerinde İlçe Müftülüğünce din görevlisi görevlendirmesi yapılacaktır.
IV- VETERİNER GÖREVLENDİRMESİ
Aşağıda belirtilen kesim mahallerinde kesim işlemini komisyon adına denetlemek ve kontrol
etmek üzere aşağıdaki Veteriner Hekimler görevlendirilmiştir.

TARİH GÖREVLİ PERSONEL TELEFON NUMARASI
10.08.2019 ONUR DAĞDEVİREN 05439725631
11.08.2019 SEZAR GÜMÜŞ 05324166517
12.08.2019 GÜLCAN PEKEL 05308752787
13.08.2019 METİN AYAN 05325444653
14.08.2019 HASN KARDAŞ 05438351988

V-DENETLEME
Gerek belirtilen kesim mahalleri, gerekse özel mahallerdeki kesim işlemini komisyon adına
denetlemek üzere;
1- Görev mahalline göre sorumlu emniyet ve Jandarma birimleri denetleme ekibine yardımcı
olacakları gibi genel güvenlik tedbirleri açısından da planlarını yapacaklardır.
2-Denetleme ile görevli denetleme ekipleri re’sen ya da ihbar üzerine tespit edecekleri
aykırılıkları mahallinde tutanağa bağlayacaklar ve Komisyon Başkanlığına (Kaymakamlık)
gereği için intikal ettireceklerdir. Komisyon Başkanlığı değerlendireceği tutanakları cezai
işlem uygulanması için cezayı vermekle yetkili Kamu Birimlerine bir üst yazıyla intikal
ettirecek ve sonucunu takip edecektir.
3-Denetleme Komisyonu ile Komisyon Başkanlığı arasındaki irtibat ve eşgüdümü sağlamak
ve gelecek ihbarları Denetleme Komisyonuna ileterek sonucunu izlemek ve ihbarcı ya da
müştekilere bilgi vermek üzere Kurban Bayramının ilk üç günü için Efeler İlçe Müftülüğü
bünyesinde bir irtibat masası oluşturulacak, bu masada ilgili Kurumlar personeli nöbet usulü
ile görev alacaklardır.
4- İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Bakanlığınca gönderilen afiş ve broşürlerin dağıtımı
sağlanacaktır.

4

KOMİSYON İRTİBAT MASASI TELEFONU : 2125504-2125505

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON ÜYELERİNİN TELEFONLARI

S.NO ADI-SOYADI ÜNVANI GÖREVİ TELEFONU
01 Cemal ŞAHİN Kaymakam Komisyon

Başkanı ----

02
Salih AKCAN İlçe Müftüsü Üye 532 632 44 10
03
Dr. Sabri Tamer ÖZÇELİK İlçe Sağlık Müdürü Üye 505 441 8133
04
Mehmet ESEN İlçe Gıda Tarım ve

Hayvancılık Müdürü Üye 544 544 05 22

05
S.Özgüralp YAYGINGÜL Veteriner Hekim Üye 530 464 83 59
06
İkram BİLİK T.Diyanet Vakfı Efeler

Şubesi Temsilcisi Üye 544 443 26 93

VI- KESİM - ATIK İMHA - TEMİZLİK KURALLARI
1-Kurban Kesim Alanlarında Belediyelerce yeterli sayıda çöp bidonu bulundurulacak, atıklar
Belediyelerce toplanılarak uygun şartlarda imha edilecektir.
2-Kesim esnasında sağlığa zararlı olduğu tespit edilen Kurban etlerinin ve organlarının diğer
atıklardan ayrı olarak toplanarak, derin bir çukura gömülmesi ve üzerine kireç dökülerek
kapatılması ve imhası sağlanacaktır.

VII- ÜCRETLER
1- Kurban Kesim Ücretlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı gereğince;
a) Küçükbaş Hayvanlar için 100 TL
b) Büyükbaş Hayvanlar için 250 TL kesim ücreti belirlenmiştir. Kesim mahallerinden
yararlanma ücretsizdir. Bu mahallerden yararlanacak vatandaşlardan hiçbir şekilde ücret talep
edilmeyecektir.

VIII- EFELER İLÇESİ 2018 YILI KURBAN KESİM YERLERİ LİSTESİ

5

KURTULUŞ MAHALLESİ
1- 2019 sok girişi (küçük park içi)

GÜZELHİSAR MAHALLESİ
1- 37 sok ile 7 Eylül Cad kesiştiği köşe boş arsa

CUMHURİYET MAHALLESİ
1- Körfez Cad. (stadyum Batısı 1 )

HASANEFENDİ MAHALLESİ
1- Milli Eğitim Müdürlüğü Girişi Otopark cebi

KÖPRÜLÜ-MESUDİYE MAHALLESİ
1- Cihanoğlu Camii Yanı
2- Çankaya Cad. Veysel Can Parkı Önü

MEŞRUTİYET MAHALLESİ
1- Atatürk Blv.(Ekrem Çiftçi İlköğretim karşısı)

GİRNE MAHALLESİ
1- Meşrutiyet Bulvarı (Eski Tedaş Deposu)
2- N. Süleymanoğlu Cad Efekent Pazar yeri doğusu
3- Malazgirt Meydanı Lefkoşe Blv. Köşesi
4- Yavuz Sultan Selim Camii Yanı
ORTA MAHALLE
1- Orta Mah. Cad. İle 234 Sokağın Kesiştiği Köşe yanı

EFELER MAHALLESİ
1- 1457 Sok. Mevlana Camii önü

FATİH MAHALLESİ
1- Halide Edip Blv Özcan Özer parkı yanı

ADNAN MENDERES MAHALLESİ
1- Yahya Kemal Cad ile Aydın Blv kesiştiği köşe
2- Mimar Sinan camii Yanı
KEMER MAHALLESİ
1- Ayko Camii Önü

6

MİMAR SİNAN MAHALLESİ
1- Ü. Özgödek Blv. Ayteks Sitesi Doğusu (Kuzey)
2- Ü. Özgödek Blv. Ayteks Sitesi Doğusu (Güney)
3- Şair Ömer Bulvarı Abacıoğlu Sitesi karşısı Otopark Cebi
4- Emir Sultan Camii yanı (Minibüs Son durak köşesi)

ZEYBEK MAHALLESİ
1- Toki (Hakan Karadağ)
2- Işıklı Bulvarı Tarım Kredi Koop. Yanı Park Köşesi

ATA MAHALLESİ
1-Hoca Ahmet Yesevi Cad.C.Aldemir Okul Arkası Park Yeri
2- Kapalı Pazar Yeri
3- Çevre Bulv.Pirsultan Abdal Parkı Köşesi

IX- İLAN VE YÜRÜRLÜK
1-Bu Komisyon kararı gerekleri icra ve takip edilmek, aynı zamanda vatandaşlara da uygun
olan her türlü vasıtalar ile ilan edilmek üzere Belediye Başkanlıklarına, Mahalle
Muhtarlıklarına, Güvenlik Birimlerine, ilgili tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Mahalli
basın organlarında haber niteliğinde yayınlatılmak üzere Valilik Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne gönderilecektir. İlçe Müftülüğü bu komisyon kararının ilgili yerlere
ulaşmasında sorumlu olacaktır.
2- Bu Karar Kaymakamlık Makamının Onayını Müteakip yürürlüğe girecek olup,
yürütümünden Komisyon ve Komisyona karşı ilgili / görevli tüm Kurumlar sorumlu olacaktır.

KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE

Cemal ŞAHİN Salih AKCAN Dr. Sabri Tamer ÖZÇELİK
Kaymakam İlçe Müftüsü İlçe Sağlık Müdürü

ÜYE ÜYE ÜYE
Mehmet ESEN S.Özgüralp YAYGINGÜL İkram BİLİK
İlçe Gıda Tarım ve Veteriner Hekim T.D.V. Şb.Temsilcisi
Hayvancılık Müd. Efeler Belediyesi

www.ekspresaydin.com (Şehirden Haberdar Olun) http://www.ekspresaydin.com/haber/1327/efeler-de-kurban-bayraminda-alinacak-tedbirler-aciklandi.html

Şehirden Haberdar Olun

Efeler de Kurban Bayramında Alınacak Tedbirler Açıklandı
Advert
Sende Yorumla
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sağlık çalışanlarının izin ve emeklilik kısıtlaması kaldırıldı
Sağlık çalışanlarının izin ve emeklilik kısıtlaması kaldırıldı
 Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu
Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu