Advert

Ger­men­cik’te Ak Parti Kan Kaybetmeye devam ediyor!

Ger­men­cik Ak Parti Ön­ce­ki İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği Aynı Za­man­da Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı yap­mış Tamer Yu­mur­ta­cı Ga­ze­te­miz İmti­yaz Sa­hi­bi Hasan Deb­re­li Kacar’a yap­tı­ğı açık­la­ma­da önem­li anek­tod­la­ra da de­ğin­di.

Ger­men­cik’te  Ak Parti Kan Kaybetmeye devam ediyor!
Ger­men­cik’te  Ak Parti Kan Kaybetmeye devam ediyor! Ekspres Aydın
Advert

 

Ger­men­cik Ak Parti Ön­ce­ki İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği Aynı Za­man­da Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı yap­mış ve Ger­men­cik Ak Parti İlçe Teş­ki­la­tın­da ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rı ön­ce­den tes­pit ede­rek için­de bu­lun­ma­mak amaç­lı is­ti­fa eden Tamer Yu­mur­ta­cı İle Söy­le­şi­miz­de ben bu yö­ne­ti­min içe­ri­sin­de bu­lun­say­dım bun­lar gibi be­nim­de si­ya­si ka­ri­ye­rim bi­ter­di..! di­ye­rek söz­le­ri­ne baş­la­dı.

Ger­men­cik Ak Parti Ön­ce­ki İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği Aynı Za­man­da Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı yap­mış Tamer Yu­mur­ta­cı Ga­ze­te­miz İmti­yaz Sa­hi­bi Hasan Deb­re­li Kacar’a yap­tı­ğı açık­la­ma­da önem­li anek­tod­la­ra da de­ğin­di.

Yu­mur­ta­cı”Biz­ler Ak Par­ti­nin ku­ru­lu­şun­dan beri beri bu par­ti­ye ve va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met edi­yo­ruz, ilk yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ğim dö­ne­min­de Ger­me­cik Ak Parti İlçe Baş­ka­nı Sev­gi­li Ar­ka­da­şım Emin Bir­can Yö­ne­tim ku­ru­lu Baş­ka­nıy­dı ve biz o dö­nem­ler­de parti ve va­tan­daş­la­rı­mız için gece gün­düz ça­lış­tık ve Ger­men­cik Ak Par­ti­ye bir duruş ka­zan­dır­dık Ger­men­cik Ak Par­ti­ye gıpte ile ba­kı­yor­lar­dı, ama şimdi ba­kı­yo­rum her­kes kendi çıkar ve men­fa­at­le­ri­ni dü­şü­nür bu­lun­duk­la­rı ma­kam­la­rı­da in­san­la­ra had bil­dir­mek için kul­la­nır ol­muş­lar bun­lar­la aynı yö­ne­tim ku­ru­lu içe­ri­sin­de bu­lun­mam be­nim­de ile­ri­de dü­şün­dü­ğüm si­ya­si ka­ri­ye­ri­mi bi­ti­rir dü­şün­ce­siy­le is­ti­fa ettim

Hasan Deb­re­li Kacar “İstifa Et­me­ni­zin Ne­de­ni Sa­de­ce Ka­ri­ye­ri­niz­miy­di?

Yu­mur­ta­cı” Sa­de­ce ka­ri­yer Olur mu Hasan kar­de­şim bakın şu Ger­men­cik Ak Par­ti­de Ya­şa­nan­la­ra sizce doğru şey­ler­mi ya­şa­nı­yor, insanlar işssiz, esnaf perişan pandemi dönemi tekrar başladı Germencik Ak Parti İlçe Teşkilatının Bu konularlarla ilgili hiçbir çalışması yok Neyse ge­çe­lim bun­la­rı daha önem­li ko­nu­lar var hasan kar­de­şim..!

Hasan Deb­re­li Kacar”Baş­kan bun­dan daha Önem­li Konu ne ola­bi­lir­ki ?

Yu­mur­ta­cı”Bak Hasan Kar­de­şim biz bu par­ti­ye çok emek­ler ver­dik,va­tan­daş odak­lı ça­lış­tık bizim dö­ne­mi­miz­de pro­je­len­di­ri­len ve şu anda Ger­men­cik’te Ak Parti İlçe Teş­ki­la­tı­nın gözle gö­rü­len tek bi­na­sı Ger­men­cik Vergi Da­ire­si­nin yeni bi­na­sı başka varmı ya­pı­lan proje ma­ale­sef Ger­men­cik’te Biz­den sonra gelen Ak Parti Yö­ne­tim­le­ri sa­de­ce kendi men­fa­at ve çı­kar­la­rı yü­zün­den o mevki ve ma­kam­la­ra gel­di­ler ve şu anda du­ru­mu tüm va­tan­daş­la­rı­mız­da gö­rü­yor. Ger­men­cik’ Dev­let Ya­tı­rım­la­rın­dan Na­si­bi­ni Ala­ma­dı ala­ma­ya­cak­ta bu yö­ne­tim­ler yü­zün­den adam­la­rın tek yap­tı­ğı ic­ra­at ve­kil­ler­le,ba­kan­lar­la ,kay­ma­kam­la ,fo­toğ­raf çe­ki­lip sos­yal med­ya­da pay­laş­mak,başka ic­ra­at­la­rı yok..​Bakın Ger­men­cik’te aci­len Dev­let ya­tı­rı­mı ola­rak ya­pıl­ma­sı ge­re­ken Ad­li­ye Sa­ra­yı, Has­ta­ne,Okul­lar,Kül­tür Mer­ke­zi,veya Mil­let Bah­çe­si gibi ya­pıl­ma­sı ge­re­ken bir sürü iş var­ken proje üre­til­me­si var­ken hiçbir çaba sarfetmeden elleri kolları bağlı vatandaşa yardımcı olamayacaksak o koltuklarda boşu boşuna oturmamında bir anlamı yok Bu da Şu An­la­ma Ge­li­yor Bun­la­rın Yü­zün­den Ger­men­cik’te  Ak Parti Kan Kaybetmeye devam ediyor!

Tamer Yumurtacı Germencik Ak Parti İlçe Teşkilatı Ger­men­cik’te Ak Parti Kan Kaybetmeye devam ediyor!
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
GERMENCİK’TE İNCİR FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
GERMENCİK’TE İNCİR FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Germencik Belediyesi
Germencik Belediyesi