Advert
Advert

KEFENİN CEBİ YOK..! ŞİMDİ BİRLİK BERABERLİK ZAMANI

ALLAHIM HİÇ KİMSEYİ EKMEKSİZ EVSİZ AÇ SUSUZ BIRAKMASIN

KEFENİN CEBİ YOK..!  ŞİMDİ BİRLİK BERABERLİK ZAMANI
KEFENİN CEBİ YOK..!  ŞİMDİ BİRLİK BERABERLİK ZAMANI Ekspres Aydın
Advert

Aydın’ın Ger­men­cik İlçesi Park Ma­ha­le­sin­de yıl­lar­dır es­naf­lık yapan Uğur Çelik Ger­men­cik ‘te Covit 19 Ko­ro­na virüs yü­zün­den ya­şa­nan pan­de­mi sü­re­cin­de Ger­men­cik’te ya­şa­yan in­san­la­rın pan­de­mi do­la­yı­sı ile işsiz ka­la­rak evine ekmek gö­tü­re­me­yen,maddi sı­kın­tı­la­rı olan in­san­la­ra des­tek ola­bil­mek adına an­lam­lı bir kam­pan­ya baş­la­ta­rak, Ça­lış­tır­mış ol­du­ğu bak­kal dük­ka­nın­dan ih­ti­ya­cı olan­la­ra pan­de­mi dö­ne­mi bo­yun­ca her­gün 50 ekmek olmak şar­tıy­la ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin hiç çe­kin­me­den ek­mek­le­ri­ni ala­bi­le­cek­le­ri­ni kendi şahsi sos­yal med­ya­sın­dan du­yur­du.


Ger­men­cik Park Ma­hal­le­sin­de ya­şa­yan Uğur Çelik yap­mış ol­du­ğu bu dav­ra­nış­la Ger­men­cik’li va­tan­daş­lar­dan tak­dir top­lar­ken, maddi du­ru­mu iyi ol­ma­yan va­tan­daş­la­rı­mı­za ya­pı­lan bu des­tek kar­şı­sın­da diğer maddi du­ru­mu düz­gün va­tan­daş­la­rın­da ken­di­si­ni te­le­fon­la ara­ya­rak bu yar­dım­laş­ma kam­pan­ya­sı­na ken­di­le­ri­nin­de des­tek ola­cak­la­rı­nı söy­le­ye­rek on­la­rın­da des­te­ği ile bu­ra­dan bir çok dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rı­mı­za yar­dım­cı ola­ca­ğız Allah’ım kim­se­yi aç açık­ta ek­mek­siz,evsiz, va­tan­sız ,bay­rak­sız bı­rak­ma­sın,bu zor gün­le­ri hep bir­lik­te aşa­ca­ğız,bu­ra­dan diğer maddi du­rum­la­rı iyi olan ar­ka­daş­la­rı­ma dost­la­rı­ma da ses­len­mek is­ti­yo­rum, Ke­fe­nin cebi yok he­pi­miz risk al­tın­da­yız, o yüz­den şimdi bir­lik be­ra­ber­lik za­ma­nı dedi.

KEFENİN CEBİ YOK..! ŞİMDİ BİRLİK BERABERLİK ZAMANI Uğur Çelik
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
GERMENCİK’TE İNCİR FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
GERMENCİK’TE İNCİR FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Germencik Belediyesi
Germencik Belediyesi