Advert
Advert

Ekspres Aydın
Advert

           Uzun za­man­dır köşe ya­zı­la­rı­mı­za ara ver­miş­tik, se­be­bi ise Aydın si­ya­se­ti­nin yerel se­çim­lerden sonra ta­ma­men ses­siz­li­ğe gö­mül­me­si, her­ke­sin kendi ka­de­ri­ne boyun eğ­me­si di­ye­bi­li­riz. Ama artık ka­zan­lar kay­na­ma­ya baş­la­dı. Eksp­res Aydın Ga­ze­te­mi­zin uzun bir ara­dan sonra tek­rar yayın ha­ya­tı­na baş­la­ma­sı ile bir­lik­te bizde ilk ya­zı­mı­zı ya­za­lım ta­kip­çi­le­ri­mi­zi mutlu ede­lim diye dü­şün­dük. Ak Parti Aydın da son durum ne? Neler ya­şa­nı­yor so­kak­ta Ak Parti ta­ba­nı ne diyor önü­müz­de­ki gün­ler­de ya­za­ca­ğı. Bu günkü ko­nu­muz geç­ti­ği­miz gün­ler­de Aydın yerel ba­sı­nın­da çıkan bir haberle Ak Parti ta­ba­nın­dan Aydın ve ilçe­le­rin­de genel mer­kezin Ömer Özmen ka­ra­rı­na gelen büyük tepki sos­yal med­ya­yı ka­rış­tır­dı. ​Adalet ve Kal­kın­ma Par­ti­si Aydın teş­ki­la­tın­da ha­re­ket­li gün­ler ya­şan­ma­ya devam eder­ken sos­yal medya da ses­ler de yük­sel­me­ye baş­la­dı. Aydın ba­sı­nın­da çıkan ha­ber­ler ile ala­ka­lı ta­ban­dan gelen yük­sek ses­ler artık Ömer Özmen’le yü­rü­mek is­te­me­dik­le­ri yö­nün­de. Eee artık bi­ze ­de bu tep­ki­le­ri yaz­mak düşer.

         18 Ocak Kong­re ta­ri­hi belli oldu. Ne ola­cak şimdi genel mer­ke­zin ver­di­ği bu ka­rar­dan sonra Ak Parti Aydın da Ömer Özmen’le Kong­reye tek lis­te­mi gi­recek? Eğer tek liste gi­re­cek­se ‘kong­reye ne gerek var genel mer­kez ata­sın geç­sin’ diyen o kadar çok parti ta­ba­nından insan ta­nı­yo­rum ­ki­. 18 Ocak’ta 2021 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak 6’ıncı Ola­ğan Kong­re ön­ce­si eğer tek liste gi­di­lecek olur­sa Ak Parti ta­ba­nı adeta pat­la­ya­cak bomba gibi ben­den söy­le­me­si…  Ak Parti Aydın da kong­re­ye tek liste gi­dil­mez ise sos­yal med­ya­da aday­lık için bir sürü isim­ler ya­zı­lıp çi­zi­li­yor. Bun­lar­dan ba­zı­la­rı Oğuz Ken­dir­li­oğ­lu, Gök­han Ökten, Ahmet Kür­şat Oğur, Meh­met Sa­bun­cu, Tanju Ka­ra­çan­cı, Engin Meriç, Meh­met Arkun, Meh­met Ay­de­mir, Meh­met Erdem, Se­mi­ha Öğüş gibi isim­ler…  Olur veya olmaz ama ko­nu­şu­lan­lar bu isimler. ​Daha bu mu­hab­bet bit­mez önü­müz­de­ki gün­ler­de bu ismi geçen aday­lık için ismi geçen bu ar­ka­daş­lar­da ses­le­ri­ni yük­sel­te­cek­ler­dir, işte o zaman vur pat­la­sın çal oy­na­sın ya­pa­ca­ğız… Bu gün­lük bu kadar yeter kalın sağ­lı­cak­la.

ekspres aydın aydın haberler köşe yazısı siyaset güncel
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET