Advert

EGE BÖLGESİNİN EN BÜYÜK DEVE KUŞU ÇİFTLİĞİ KUŞADAS'INDA

Ku­şa­da­sı De­ğir­men­de­re Ma­hal­le­sin­de Deve Kuşu Çift­li­ği Kurdu

EGE BÖLGESİNİN EN BÜYÜK DEVE KUŞU ÇİFTLİĞİ KUŞADAS'INDA
EGE BÖLGESİNİN EN BÜYÜK DEVE KUŞU ÇİFTLİĞİ KUŞADAS'INDA Ekspres Aydın
Advert
Ku­şa­da­sı Mer­kez­de Es­naf­lık ya­pa­rak ge­çi­mi­ni sağ­la­yan Ku­şa­da­sı Mer­kez de İkamet eden Ra­ma­zan Kap­lan Mu­hab­bet kuşu üre­ti­ci­li­ği ya­par­ken şimdi de deve kuşu ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ni çift­lik ku­ra­rak ge­liş­tir­di.
Çift­li­ğin­de Alı­şıl­mı­şın dışın da başka hay­van­lar­da bes­le­yen Ra­ma­zan Kap­lan Ulu­sal ve yerel ba­sı­nın da dik­ka­ti­ni çe­ki­yor.
Bun­lar­dan ba­zı­la­rı da Cüce Ke­çi­ler,çift­lik hiç boş kal­mı­yor,hay­van­la­rı gör­mek is­te­yen­ler­le dolup ta­şı­yor. Ku­şa­da­sı Mer­kez­de Es­naf­lık ya­pa­rak ge­çi­mi­ni sağ­la­yan Ku­şa­da­sı Mer­kez de İkamet eden Ra­ma­zan Kap­lan Mu­hab­bet kuşu üre­ti­ci­li­ği ya­par­ken şimdi de deve kuşu ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ni çift­lik ku­ra­rak ge­liş­tir­di.
Çift­lik sa­hi­bi Ra­ma­zan KAP­LAN “Ben Ku­şa­da­sın da Es­naf­lık ya­pı­yo­rum, daha yıl­lar­ca bu işin kuş yö­nün­de en mik­ro­su­nu ,yani Mu­hab­bet kuşu üre­ti­ci­li­ği ya­pı­yor­dum,şimdi de Deve Kuşu üre­ti­ci­li­ği ya­pı­yo­rum İnter­net­te araş­tır­ma ya­par­ken deve kuşu bes­le­ye­bi­le­ce­ği­me karar ver­dim, “Önce iki deve kuşu ile baş­la­dım. O kadar çok deve Kuşu yu­mur­ta labi varki..! Tür­ki­ye ge­ne­li ben­den is­te­nen yu­mur­ta ta­lep­le­ri ar­tın­ca çift­li­ği bü­yüt­mek zo­run­da kal­dım ,ne kadar bü­yü­tür­se­niz bü­yü­tün çift­li­ği şu an Yavru ve yu­mur­ta ta­le­bi­ne ye­ti­şe­mi­yo­rum.
Ra­ma­zan Kap­lan, deve kuşu ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin koyun ve inek ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği gibi değil daha karlı daha zevk­li , ve bunun ya­nın­da cüce keçi de ye­tiş­ti­ri­yo­ruz “dedi
Yu­mur­ta­sı pro­te­in ba­kı­mın­dan çok zen­gin. Kimi evini ha­şe­re­ler­den ko­ru­mak kimi süs kimi de uzman tav­si­ye­si üze­ri­ne has­ta­lık­la­rı­na şifa diye is­ti­yor. Yu­mur­ta­sı kadar etine de talep çok fazla.” O yüz­den gelen ta­lep­le­ri boş çe­vir­me­me­ye gay­ret edi­yo­ruz diye ko­nuş­tu.
http://gazeteadameclisi.com/?p=2309 Deve Kuşu Çiftliği Kuşadası
Advert
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET