Reklamı Geç
Advert
Advert

Hasan Debreli Kacar Yazdı: "Aydın’da korana bittikten sonra da maskeye devam… Alıştık artık"

Hasan Debreli Kacar Yazdı:
Hasan Debreli Kacar Yazdı: Ekspres Aydın
Advert

Aydın’da ya­şa­yan­lar alış­tı artık maske ile ya­şa­ma­ya. Dün­ya­yı kasıp ka­vu­ran covid-19 illetinden nasip olur­sa, sos­yal me­sa­fe ve maske ku­ral­la­rı­na ri­ayet eder­sek kur­tu­la­ca­ğız. Amma tabii biz Ay­dın­lı­lar ola rak maske ile ya­şa­ma­ya da devam et­me­li­yiz diye dü­şü­nü­yo­rum. Bizim ba­şı­mız­da sa­de­ce kovid-19 be la­sı yok­ ki.  Birde je­oter­mal­le­ri­miz var… Aydın­lı­la­rın ba­şı­na bela olmuş. Dedik ya, alış­tık artık diye Aydın’da ya­şa­dı­ğı­mız sü­re­ce maske ile ya­şa­ma­ya de­va­m.  Bu je­oter­mal­ler ’den ne çekteniz be Ay­dın­lılar…

Adam­lar din­le­mi­yorlar ki… Yıl­lar­ca ya­zıl­dı, çi­zil­di, her­kes bir ­şey­ler mu­hak­kak söy­le­di ama tabi bu je oter­malci­le­re kanun iş­le­mez olmuş. O sant­ral­le­rin ba­ca­la­rın­dan sa­lı­nan gaz­lar mas­ke­siz gez­di­ği­miz dö­nem­ler­de ci­ğer­le­ri­mi­ze kadar iş­le­di bizim zaten. İsti­yo­rum ­ki ço­cuk­la­rı­mız ko­ru­ya­lım. Baş­tan beri söy­le­dim ve yine söy­lü­yo­rum. Üre­ti­len ener­ji­ye asla karşı ol­ma­dım ol­ma­ya­ca­ğım­da ül­ke­mi­zin ener­ji­ye ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu ­da he­pi­miz bi­li­yo­ruz, fakat ener­ji üre­ti­le­cek­se bu şe­kil­de üre­til­me­me­li. Bunun insan sağ­lı­ğı­na ve do­ğa­ya za­ra­rı ol­ma­ya­cak şe­kil­de, prosedüre uyu­la­rak, ener­ji üre­til­me­si ta­raf­ta­rı­yım. Uyu lu­yor ­mu veya uy­gu­la­nı­yor­ mu diye de so­ra­bi­li­riz. Dedik ya, alış­tık artık… Başta kovid be­la­sın­dan mas ke­ye alış­tık. Eee şimdi biz jes­ler­den ya­yı­lan bu ‘çürük yu­mur­ta’ ko­ku­su­na ­da ­mı alış­tık acaba. Duy­mu yo­ruz ama dı­şar­dan gelen mi­sa­fir­le­ri­miz, ne­re­dey­se ev­le­ri­mi­zin içine kadar giren bu ko­ku­dan ra­hat sız. Ko­ku­ya alış­mış ola­bi­li­riz bence. Ne der­si­niz? Neyse bu­ra­dan jes­le­ri yö­ne­ten­le­re bir ses­le­niş ya­pa lım. Ma­dem­ki sı­ra­sı gel­miş­ken özel­lik­le Aydın’da seç­ti­ği ga­ze­te­ler­de ban­gır ban­gır rek­lam yap­tı­ran jes-der yö­ne­ti­ci­le­ri ar­ka­daş­lar, şu işe Allah rı­za­sı için bir el atın. Şu santrallerinizi dünya stan­dart­la­rı­na çı ka­rın. Sizin ener­ji üret­me­ni­ze bir sö­zü­müz yok ama bunu insan sağ­lı­ğı­na zarar ve­recek şe­kil­de yap­ma­ya devam eder­se­niz daha söy­le­yecek çok sö­zü­müz olur. Hadi biz ken­di­mi­zi sinek ser­sem­ken feda ettik, aldık ala­cak ol­du­ğu­muz ze­hir­le­ri, bün­ye­mi­ze ama ya yeni ne­sil­ler, ço­cuk­la­rı­mız, to­run­la­rı­mız, on­la­rı size yem et­me­yiz et­tir­me­yiz. Buna bizi alış­tı­ra­maz­sı­nız.

ekspres aydın yazarlar köşe yazısı oku
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET