Reklamı Geç
Advert

Ger­men­cik Akp İlçe Teş­ki­la­tı Dar­ma­da­ğın

Ger­men­cik Akp İlçe Teş­ki­la­tın­da emir ko­mu­ta zin­ci­ri yü­zün­den Ger­men­cik AKP ilçe teş­ki­lat yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin is­ti­fa ede­ce­ği hatta is­ti­fa et­ti­ler ha­ber­le­ri Ger­men­cik si­ya­se­ti­ne dam­ga­sı­nı vurdu.

Ger­men­cik Akp İlçe Teş­ki­la­tı Dar­ma­da­ğın
Ger­men­cik Akp İlçe Teş­ki­la­tı Dar­ma­da­ğın Ekspres Aydın
Advert

Ger­men­cik Akp İlçe Teş­ki­la­tın­da emir ko­mu­ta zin­ci­ri yü­zün­den olu­şan yö­ne­tim krizi teş­ki­la­tı dar­ma­da­ğın etti.
Ger­men­cik AKP ilçe teş­ki­lat Baş­ka­nı Mus­ta­fa Bir­can’ın yö­ne­te­me­di­ği parti teş­ki­la­tı­na Yıl­lar önce CHP ‘den be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­mış Ahmet Zen­cir­ci’nin par­ti­yi yö­net­me ve ele ge­çir­me ça­ba­la­rı ba­şa­rı­ya ulaş­tı. Akp Ger­men­cik İlçe Teş­ki­la­tı Dar­ma­da­ğan oldu..! Ger­men­cik Akp İlçe Teş­ki­la­tın­da emir ko­mu­ta zin­ci­ri yü­zün­den Ger­men­cik AKP ilçe teş­ki­lat yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin is­ti­fa ede­ce­ği hatta is­ti­fa et­ti­ler ha­ber­le­ri Ger­men­cik si­ya­se­ti­ne dam­ga­sı­nı vurdu.


Ger­men­cik’te el bir­li­ği yap­tı­lar AKP’yi bi­tir­di­ler…!


Yıl­lar­dan be­ri­dir Ger­men­cik yerel si­ya­se­ti içe­ri­sin­de yer al­ma­ya ça­lı­şan Ger­men­cik’te CHP’den be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­mış, ön­ce­ki dönem be­le­di­ye baş­ka­nı Ümmet Akın’la MHP’ saf­la­rın­da yer almış, fakat orada da saf dışı ka­lın­ca AKP ‘ye ge­çe­rek bu­ra­da si­ya­set yapma ça­ba­sı içe­ri­si­ne gi­re­rek gün­dem­de kal­ma­ya ça­lı­şan artık yaş­lı­lık se­be­bi ile al­zay­mer has­ta­sı ol­du­ğu söy­le­nen Ahmet Zen­cir­ci Ger­men­cik AKP’yi de Ka­rış­tır­dı.
Tariş İncir Bir­li­ği Baş­ka­nı Aynı zaman da AKP Ger­men­cik İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Bir­can İki Kar­pu­zu Bir Kol­tuk­ta Ta­şı­ya­ma­yın­ca olan­lar Ger­men­cik AKP İlçe Teş­ki­lat Yö­ne­tim Ku­ru­lun­da görev yap­ma­ya ça­lı­şan şim­di­lik 5 isi­min is­ti­fa­sı­nın gün­de­me gel­di­ği ve bu is­ti­fa­la­rın­da de­va­mı­nın ol­du­ğu ko­nu­su Tariş İncir Bir­li­ği Baş­ka­nı Aynı zaman da AKP Ger­men­cik İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Bir­can’ı zor du­rum­da bı­rak­tı.


Tariş İncir Bir­li­ği Baş­ka­nı Aynı zaman da AKP Ger­men­cik İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Bir­can ve Baş­kan yar­dım­cı­sı (Ken­di­ni Baş­kan Zan­ne­den) Ahmet Zen­cir­ci’nin bek­len­ti­le­ri hal­kın bek­len­ti­le­ri­nin önüne ge­çin­ce yö­ne­tim kur­ru­lun­dan is­ti­fa­la­rın gel­me­si ka­çı­nıl­maz oldu.


Bazı yö­ne­tim ku­ru­lun­da bu­lu­nan ar­ka­daş­la­rı ten­zih ede­rek yö­ne­tim ku­ru­lun­da bu­lu­nan is­ti­fa eden­le­rin dı­şın­da,hal­kın men­fa­at le­ri­ni kendi çıkar ve men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da kul­lan­ma ça­ba­la­rı­da göz­den kaç­mı­yor değil..! Ger­men­cik ilçe kong­re­sin­den önce Yö­ne­tim ku­ru­lun­da bu­lun­muş bazı ki­şi­ler bu günü ön­gö­re­rek zaten is­ti­fa et­miş­ler­di..!
Si­ya­se­te yeni atıl­mış hiz­me­te ve ba­şa­rı­ya aç ar­ka­daş­la­rın AKP Ger­men­cik ilçe kong­re­sin­den sonra yö­ne­tim ku­ru­lu­na se­çil­me­le­rin­den sonra Kay­na­yan Akp Ger­men­cik ilçe teş­ki­la­tın­da hiz­met üret­mek,aynı za­man­da hal­kın ya­ra­rı­na iş yapma ça­ba­la­rı içer­si­ne gir­me­le­ri yü­zün­den bir kaşık suda as­pi­rin gibi eri­me­le­ri­ne sebep oldu.
Tabi bunun tam ter­si­ni ya­pa­rak bu­lun­muş ol­duk­la­rı yö­ne­tim ku­ru­lu üye­lik­le­ri­ni­de kendi men­fa­at ve çı­kar­la­rı için kul­la­nan­lar­da yok değil..! Ör­ne­ğin ki­mi­le­ri Ger­men­cik dev­let has­ta­ne­si nde kı­zı­nı Müdür yapma pe­şin­de,kimi kır­mı­zı kalem yemiş kredi ta­ze­le­me pe­şin­de,kimi se­çim­de evi­nin bal­ko­nu­na CHP bay­ra­ğı asıp ve kor­tej­le­re ka­tı­la­rak Akp Ger­men­cik’te yö­ne­tim­de daha ne­le­er neler..!


Balık Baş­tan Kokar


Tariş İncir Bir­li­ği Baş­ka­nı Aynı zaman da AKP Ger­men­cik İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Bir­can ve Baş­kan yar­dım­cı­sı (Ken­di­ni Baş­kan Zan­ne­den) Ahmet Zen­cir­ci Ger­men­cik’te Mu­ha­le­fe­tin ya­pa­ma­dı­ğı­nı ya­pa­rak Eski Ata Sözü Balık Baş­tan Kokar Cüm­le­si­nin doğ­ru­lu­ğu­nu da gün­de­me ge­tir­di.

Ger­men­cik’te el bir­li­ği yap­tı­lar AKP’yi bi­tir­di­ler…! Balık Baş­tan Kokar Tariş İncir Bir­li­ği Baş­ka­nı AKP Ger­men­cik İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Bir­can Ahmet Zen­cir­ci Ger­men­cik’ Mus­ta­fa Bir­can
Advert
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET