Advert

Derinkuyu İlçesinde Derin Katliam

DEVLET YETKİLİLERİNE VE TOPLUMA ÇAĞRIMIZDIR: HAYVAN KATLİAMI DURDURULSUN, YASAYA UYULSUN

Derinkuyu İlçesinde Derin Katliam
Derinkuyu İlçesinde Derin Katliam Ekspres Aydın
Advert

 

De­rin­ku­yu il­çe­sin­de Derin Kat­li­am
Nev­şe­hi­re bağlı De­rin­ku­yu İlçe Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan sokak hay­van­la­rı­na yö­ne­lik ya­pıl­dı­ğı söy­le­nen kat­li­amın tep­ki­le­ri sü­rü­yor.

 

.


Ege Hay­van­la­rı­nı Ko­ru­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Ga­ze­te­ci İsken­der AVCI; De­rin­ku­yu il­çe­sin­de ya­pı­lan sokak hay­van­la­rı­na yö­ne­lik derin kat­li­amın bir an önce son bul­ma­sı­nı is­te­di. Ege Hay­van­la­rı­nı Ko­ru­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Ga­ze­te­ci İsken­der AVCI “Son ay­lar­da Nev­şe­hi­re bağlı De­rin­ku­yu ilçesinde sokak kö­pek­le­ri­ne ve ke­di­le­re yö­ne­lik ola­rak ilçe be­le­di­ye­si ve bir­ta­kım çev­re­ler ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ope­ras­yon, kat­li­am çağ­rı­la­rı ile devam et­mek­te, şid­det gi­de­rek art­mak­ta ol­du­ğu du­yum­la­rı­nı sıkça alı­yo­ruz..
He­pi­mi­zi üzen olay­lar kul­la­nı­la­rak kö­pür­tü­len nef­ret söy­lem­le­ri so­nu­cun­da, yur­du­mu­zun bir­çok ye­rin­de sokak kö­pek­le­ri ve ke­di­ler ze­hir­len­mek­te ya da öl­dü­rül­mek­te­dir!

Biz, hay­van hak­la­rı sa­vu­nu­cu­la­rı ola­rak hem in­san­la­rın hem de sokak kö­pek­le­ri­nin yaşam hak­kı­nın ko­run­ma­sı ama­cıy­la ge­rek­li ted­bir­le­rin ya­sa­la­ra uygun ola­rak aci­len alın­ma­sı için çağ­rı­da bu­lu­nu­yo­ruz.
Ön­ce­lik­le 5199 sa­yı­lı Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Ya­sa­sı’nın 6. mad­de­sin­de be­lir­til­di­ği şe­kil­de, ya­sa­nın çıkış se­be­bi ve temel ama­cı­na uygun ola­rak, be­le­di­ye­le­rin sokak hay­van­la­rı­nı “aşı­la­yıp kı­sır­laş­tır­dık­tan sonra bul­duk­la­rı yere bı­rak­ma­la­rı” esas­tır ve bu madde yü­rür­lük­te­dir.
Sokak hay­van­la­rı­nın yok edil­me­si için pay­la­şım yap­mak, ta­lep­te bu­lun­mak, ya­sa­nın söz ko­nu­su mad­de­si­ne ay­kı­rı­dır, suça tah­rik ni­te­li­ği ta­şı­mak­ta­dır.
İnsan­lar ta­ra­fın­dan ev­cil­leş­ti­ri­le­rek so­kak­ta ya­şa­mak zo­run­da bı­ra­kı­lan hay­van­la­rın mağ­dur ol­du­ğu, her insan gibi on­la­rın da ha­yat­ta kal­mak ve ken­di­le­ri­ni ko­ru­mak duy­gu­suy­la ha­re­ket et­ti­ği bi­lin­me­li­dir.
Ba­kı­ma muh­taç ya da sal­dır­gan­lık gös­te­ren hay­van­lar ol­du­ğun­da re­ha­bi­li­tas­yo­nu için ge­rek­li yar­dı­mın ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­mak da il­gi­li kamu ku­rum­la­rı­nın gö­rev­le­ri ara­sın­da­dır.


Be­le­di­ye­ler­den ya­sa­da be­lir­ti­len so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri­ni is­te­mek du­rur­ken, hay­van­la­rın kat­le­dil­me­si için ta­lep­te bu­lun­mak, so­ru­nu çöz­me­di­ği gibi, çok daha büyük so­run­lar doğ­ma­sı­na yol aç­mak­ta ve hu­ku­kun çiğ­nen­me­si­ne neden ol­mak­ta­dır.
Hay­van­la­rın da için­de ya­şa­dı­ğı­mız top­lu­mun bir un­su­ru ol­du­ğu­nu, her­ke­sin hukuk dev­le­ti­nin sı­nır­la­rı için­de ya­sa­la­ra uyma zo­run­lu­ğu bu­lun­du­ğu­nu bir kez daha dev­let yet­ki­li­le­ri­ne ve tüm va­tan­daş­la­rı­mı­za ha­tır­la­tı­rız.
Hay­van­lar yal­nız de­ğil­dir; bu ül­ke­de on­la­rın ya­nın­da olan hay­van hak­la­rı sa­vu­nu­cu­la­rı, de­mok­ra­tik kitle ör­güt­le­ri ve Ba­ro­la­rın hay­van hak­la­rı mer­kez­le­ri var­dır.
Kat­li­amın son bul­ma­sı için,Sayın İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man SOYLU, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Vahit KİRİŞÇİ Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat KURUM,Nev­şe­hir Va­li­si Sayın İnci SEZER BECEL Hanım ve De­rin­ku­yu İlçe Kay­ma­ka­mı Esra De­mir­taş Ha­nı­me­fen­di­ye çağ­rı­mız­dır: Kat­li­am­la­rı dur­du­run, suç­lu­la­rın ceza al­ma­sı­nı sağ­la­yın, yü­küm­lü­lük­le­ri­ni­zi ye­ri­ne ge­ti­rin.

 

Nevşehir Derinkuyu Belediye İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man SOYLU Tarım ve Orman Ba­ka­nı Vahit KİRİŞÇİ Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat KURUM Nev­şe­hir Va­li­si Sayın İnci SEZER BECEL De­rin­ku­yu İlçe Kay­ma­ka­mı Esra
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Gazeteci, sunucu ve yazar Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti
Gazeteci, sunucu ve yazar Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”