Advert
ARTIK NE EDER­LERİ KALDI NEDE GİDER­LERİ
Hasan Debreli Kacar Yazdı;

ARTIK NE EDER­LERİ KALDI NEDE GİDER­LERİGeç­ti­ği­miz günlerde  Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Efe­ler İlçe Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Ka­tı­lı­mın yok de­necek kadar az ol­du­ğu sayın vekil ve parti yö­ne­ti­ci­le­ri­nin pay­la­şım­la­rın­dan bariz bir şe­kil­de gö­rül­dü.
Söy­le­ni­len­ler ara­sın­da top­lan­tı­ya bazı parti yö­ne­ti­ci­le­rin de ka­tıl­ma­dı­ğı yö­nün­de eee ne di­ye­lim etme bulma dün­ya­sı bu
Top­lan­tı­da ko­nuş­ma yapan Mus­ta­fa Savaş’ı da ma­lu­mu­nuz az sa­yı­da par­ti­li din­le­di,
Aydın’ın en büyük il­çe­si Efe­ler’ de ve diğer il­çe­ler­de AK Par­ti­nin ’nin çö­kü­şü devam edi­yor diye de­fa­lar­ca da söy­le­dik. Yak­la­şan kong­re sü­re­ci ön­ce­si İlçe Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı dü­zen­le­nen Efe­ler İlçe Teş­ki­la­tı ka­la­ba­lık top­la­ya­ma­dı. Par­ti­li­le­rin ve yö­ne­ti­ci­le­rin de ilgi gös­ter­me­di­ği top­lan­tı­ya AK Parti Aydın Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Savaş, eski mil­let­ve­kil­le­rin­den Meh­met Erdem, Se­mi­ha Öğüş de ka­tıl­dı.
Top­lan­tı­da ko­nuş­ma yapan Mus­ta­fa Savaş’ın boş kol­tuk­la­ra ses­len­me­si, AK Parti’nin Aydın’da gir­di­ği çöküş sü­re­ci­nin adeta bir özeti . Sayın Savaş'ın Sa­lon­da az sa­yı­da ki­şi­ye ko­nu­şun­ca mo­ra­li­nin bo­zul­du­ğu­da göz­ler­den kaç­ma­dı hani..! bozma mo­ra­li­ni Mus­ta­fa Başkan de­dik­ya etme bulma dün­ya­sı bu işte diye ..!Her­kes düş­müş kol­tuk der­di­ne Ak Parti Aydın da ta­ba­nın se­si­ni din­le­yen­mi var..
Bu gün sev­gi­li ve­ki­li­miz­le İl Baş­ka­nı be­ra­ber yağ­cı­lar çarşı için­de esnaf zi­ya­re­ti yap­tı­lar biz­ler de canlı ola­rak iz­le­dik, çar­şı­da bir­çok esnaf ke­penk ka­pat­mış,so­kak­lar bom­boş esnaf kan ağ­lı­yor her­kes iş ya­pa­ma­mak­tan bah­se­di­yor,ya­nı­mız­da ça­lış­tır­dı­ğı­mız iş­çi­le­ri­mi­zi çı­kar­dık diyor dert ya­nı­yor kar­şı­la­rın­da ara sıra gör­dük­le­ri ve­kil­le­ri­ne ve İl Ba­ş­ka­nı­na vekil beyde so­ru­nun sıfır iş­ga­li­ye yü­zün­den Özlem Çer­çi­oğ­lu ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.şimdi bu­nun­da mu­hak­kak et­ki­si ola­cak­tır fakat kimse de­mi­yor­ki işçi,Memur,Emek­li,Çift­çi,yi­yecek ekmek pa­ra­sı­nı zor bu­lu­yor çar­şı­ya nasıl çık­sın,Yağcı içi es­na­fı­nı ayak­ta tutan Çevre il­çe­le­rin dağ köy­le­rin­den gelen düğün ya­pa­cak olan çift­çi kar­deş­le­ri­miz ha­tır­lar­sı­nız İncir bu yıl 8 li­ra­ya kadar düştü ,İncir­ci­ye ya­pı­lan oyun­la­rın ay­nı­sı şimdi Zey­tin,ve Pamuk üere­ti­ci­si­ne­de oy­na­nır­sa vay ha­li­mi­ze yani di­ye­ce­ğim şu ki…! Artık Ne Ede­ri­niz Kaldı Nede Gideriniz..​Bu İnsan­lar artık sa­de­ce yerel se­çim­ler­de değil Genel Se­çim­ler­de­de siz­le­re oy ver­me­yecek bu iyi gün­le­ri­ni­zin ta­dı­nı iyi çı­ka­rın derim” Kalın Sağ­lı­cak­la..!

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CHP’Lİ BÜLBÜL: “ŞEYHTEN” İCAZET ALANDAN EĞİTİMCİ OLMAZ
CHP’Lİ BÜLBÜL: “ŞEYHTEN” İCAZET ALANDAN EĞİTİMCİ OLMAZ
Karabağlar'da Dolu Dolu Yarıyıl Tatili
Karabağlar'da Dolu Dolu Yarıyıl Tatili