Advert
Advert
Advert
KUŞADASI’NDA TEK ÇARE BAŞKAN GÜNEL!
Hasan Debreli Kacar Yazdı;

KUŞADASI’NDA TEK ÇARE BAŞKAN GÜNEL!

Kuşadası’nın yerel se­çim­le­rin ya­pıl­dı­ğı gün­den bu güne Ku­şa­da­sı mer­kez ve ma­hal­le­le­rin­de yap­tı­ğı alt ve üst yapı ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı­ sı­ra sos­yal be­le­di­ye­ci­lik ala­nın­da da va­tan­daş­la­rı­nın gön­lü­ne taht kuran hem Ku­şa­da­sı’nın hem de Ku­şa­da­sı halkının ne­re­dey­se tek ça­re­si be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel.


Be­le­di­ye­le­rin Alt ve Üst Yapı ça­lış­ma­la­rı­nın yanı sıra sos­yal be­le­di­ye­ci­lik ala­nın­da yurt­taş­la­rı­nın giyim, kuşam, iaşe, kömür, eği­tim, ko­nu­la­rın­da da ya­nın­da ol­ma­ya devam edi­yor.
Tüm Dünya’da ya­şa­nan sal­gın has­ta­lık Covid-19 (Co­ra­na) kı­sıt­la­ma dö­ne­min­de yurt­taş­la­rın, es­naf­la­rın ya­şa­dık­la­rı sı­kın­tı­la­rı en aza in­dir­me ça­ba­la­rı ola­rak göz­den kaç­ma­yan ça­lış­ma­la­rın­dan da bah­set­me­den ge­çe­me­ye­ce­ğim…

 ​Yasaklı dö­nem­ler­de, 65 yaş üstü ev­le­rin­den çı­ka­ma­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın ih­ti­yaç­la­rın­dan tu tun­da, maddi du­rum­la­rı zayıf aile­le­rin umut ışığı olan Günel işsiz kalan ba­ba­la­rın ço­cuk­la­rı­nın kar­şı­sı­na boy­nu­nu bük­me­den git­me­le­ri­ni sağ­la­dı. Bizde bun­la­ra şahit olduk. Bu dö­nem­de Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye si Sos­yal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü­nün adil­ha­ne ça­lış­ma­la­rı, oraya gelen yurt­taş­la­rı­mı­zı gü­ler ­yüz­le kar­şı­la ma­la­rı önem­li anek­dot­lar için­de bah­set­me­den ge­çe­mez­dim.

Tabii ki bu sal­gın ne­de­ni ile sıkın çeken sa­de­ce yurt­taş­la­rı­mız değil, aylardır dükkânları ka­pa­lı olan, es naf­la­rı­mız, ne yer ne içer, dük­kan ki­ra­sı­nı nasıl öder? Geç­ti­ği­miz hafta mec­liste gö­rü­şü­len ve uy­gu­la ma­ya ko­nu­lan be­le­di­ye dük­kan­la­rın­da ki­ra­cı olan es­naf­la­rı­mı­zın be­le­di­ye­ye olan kira borç­la­rı si­linerek, on­la­ra da bir nebze can suyu ver­me­ye ça­lı­şan Baş­kan Günel dedik ya her­ke­sin tek ça­re­si..​oldu
Uzun lafın kı­sa­sı..​ Salgın dö­ne­min­de ya­şa­nan bu maddi ve ma­ne­vi sı­kın­tı­la­rın bertarafı ko­nu­sun­da eko­no­mik güç­lük çeken va­tan­daş­la­rı­mı­zın, dert­le­ri­ne sı­kın­tı­la­rı­na çare ol­ma­ya ça­lı­şan, ilçe belediyeler inin maddi sı­kın­tı­lar içe­ri­sin­de olmuş ol­ma­sı­na rağ­men kı­sıt­lı mali bütçe ile­ va­tan­daş­la­rı­na hiz­met gö­tür­me an­la­yı­şı içerisinde olma ça­ba­la­rı, va­tan­daş­la­rın, si­ya­si gö­rüş­le­ri ne olur­sa olsun ,maddi sı­kın­tı­lar her ke­sim­de var. Ayrım yap­ma­dan on­la­rın zor gün­le­rin­de ya­nın­da olma ça­ba­la­rı eko­no­mik ra­hat­lat ma­ya yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı tak­di­re şayan. Ne di­ye­lim Baş­kan Gü­ne­l’i de bu ça­lış­ma­la­rı ile gö­nül­le­re taht kur­muş, şimdi dil­ler­de şu slo­gan var “Tek Çare Ömer Günel”
Kalın Sağ­lı­cak­la…

DİĞER YAZILAR
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İzmir'de kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Pandemide Sınavlara Nasıl Hazırlanmalı?
Pandemide Sınavlara Nasıl Hazırlanmalı?