Advert
OHH NE GÜZEL!!! ÇIKAR VE MEN­FA­AT­LER UYUŞ­MA­YIN­CA, ÇAMUR AT İZİ KAL­SIN!!!
Hasan Debreli Kacar Yazdı;

OHH NE GÜZEL!!! ÇIKAR VE MEN­FA­AT­LER UYUŞ­MA­YIN­CA, ÇAMUR AT İZİ KAL­SIN!!!

OHH NE GÜZEL!!! ÇIKAR VE MEN­FA­AT­LER UYUŞ­MA­YIN­CA, ÇAMUR AT İZİ KAL­SIN!!!

Ger­men­cik Ka­ra­ağaç­lı ma­hal­le muh­ta­rı­nın bir sü­re­dir Aydın da İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı ara­sın­da Ger­men­cik’de yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la, ken­din­den ve İl­çe­sin­den övgü ile bah­set­ti­ren, Ger­men­cik Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fuat ÖNDEŞ ve Ger­men­cik Be­le­di­ye­si Baş­kan yar­dım­cı­la­rı aley­hin­de, şahsi sos­yal medya he­sa­bın­dan pay­laş­tı­ğı, if­ti­ra ni­te­li­ğin­de ve ta­ma­men mes­net­siz id­di­ala­rı­nı şaş­kın­lık­la tüm Ger­men­cik halkı izliyor.

Uzun yıl­lar Ger­men­cik si­ya­se­ti içe­ri­sin­de çe­şit­li par­ti­ler­de görev yap­mış, en son AKP’ye ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen, yine geç­miş yıl­lar­da hal­kın ve biz­le­rin gön­lün­de de­ğer bulmuş say­gın bir insan, top­lum­da kar­şı­lı­ğı ol­du­ğu­nu san­dı­ğı­mız sev­gi­li Ka­ra­ağaç­lı Muh­ta­rı Emin Tay!!! 
İn­san­lar ko­nuş­tuk­ça, Germencik halkı artık kimin nasıl bir insan ol­du­ğu­nu du­yu­yor, oku­yor ve öğ­re­ni­yor. Sonra diyor ki, ciddi an­lam­da si­ya­si po­tan­si­ye­li olan bir insan zan­ne­di­yor­duk ama işin içine kendi kol­tuk sev­da­sı, çıkar ve men­fa­at­ler gi­rin­ce, top­lum içe­ri­sin­de kar­şı­lı­ğı olan in­san­la­ra çamur si­ya­se­ti ile ka­ra­la­mak çamur atmak ta­bi­iki en kolay yön­tem, ye­me­yiz artık di­yor­lar!!! 
Ne de­miş­tik daha ön­ce­ki ya­zı­la­rı­mız­da? Hep söy­le­dik, gelmiş oldukları ma­kam­la­rı, had bil­dir­me me­ka­niz­ma­sı ola­rak kul­la­nan­lar, yok ol­ma­ya yal­nız kal­ma­ya mah­kum­dur. Konu ile il­gi­li Ger­men­cik Be­le­di­ye­si Ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­me amaç­lı bir yazı ya­yın­la­dı, ya­zı­yı aynen ya­yın­lı­yo­rum ;
"Her­han­gi bir da­ya­na­ğa sahip ol­ma­dan, ta­ma­men şahsi yak­la­şım­lar ile ki­şi­sel men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ka­le­me al­dı­ğı­nı, yalan ve if­ti­ra­lar­la dolu ifa­de­le­ri hak­kın­da yasal hak­la­rı­mı­zı kul­la­na­ca­ğı­mı­zı tüm ka­mu­oyu­na bil­di­ri­riz.
Söz ko­nu­su muh­ta­rın ta­ra­fı­mız­ca hiç­bir somut sebep ol­ma­ma­sı­na rağ­men, baş­lat­tı­ğı ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­nı ve oluş­tur­mak is­te­di­ği olum­suz al­gı­yı ön­le­mek için, bu açık­la­ma­nın ya­pıl­ma­sı­na ih­ti­yaç du­yul­muş­tur.
Be­le­di­ye­mi­zin şef­faf ve açık yö­ne­ti­mi, ik­ti­sa­di an­lam­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar, sos­yal ve kül­tü­rel ola­rak hal­kı­mı­za olan des­te­ği, üre­ti­ci­mi­ze olan kat­kı­la­rı hiç­bir ba­ha­ne­ye sı­ğın­mak­sı­zın, sorun değil çözüm üre­ten ya­pı­sı tüm ka­mu­oyu­nun ma­lu­mu­dur. Biz­ler hiç­bir si­ya­si ayrım ol­mak­sı­zın, öte­ki­leş­tir­me­den, ay­rış­tır­ma­dan, ku­cak­la­yı­cı bir an­la­yış­la ve asla şah­si­leş­tir­me­den tüm hal­kı­mı­za des­tek su­nu­yor, gö­re­vi­mi­zi ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Gö­re­vi­mi­zi yap­mak için im­kan­sız­lık­lar­dan imkân ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yor­ken, mem­le­ke­tin gün­de­mi bel­liy­ken, hal­kı­mı­zın sı­kın­tı­la­rı or­ta­day­ken biz­ler ne ya­pa­bi­li­riz diye düşün ken­di­si­ne de ve­ri­len ma­ka­mın gü­cü­nü şahsi kay­gı­la­rı­na değil hal­kın kay­gı­la­rı­na kul­lan­ma­sı­nı tav­si­ye ede­riz ve özel­lik­le vur­gu­la­mak is­te­riz ki, Ger­men­cik Be­le­di­ye­si kim­se­nin şahsi men­fa­at­le­ri­ni kar­şı­la­ya­cak, ki­şi­sel hak­sız ta­lep­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­recek bir kurum de­ğil­dir.
Bu se­bep­le her kim olur­sa olsun yalan ve if­ti­ray­la halka ait bir ida­re­yi etki ve ta­hak­küm al­tı­na ala­maz, ta­lep­le­ri kar­şı­lan­mı­yor diye boyun eğ­di­re­mez. Biz­ler de Ger­men­cik hal­kı­nın hak­la­rı­nı bu ve bunun gibi kim­se­le­re karşı ko­ru­ma­ya devam ede­ce­ği­mi­zi bil­di­rir, söz ko­nu­su şah­sın if­ti­ra­la­rı hak­kın­da sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı­mı­zı beyan ede­riz.
Say­gı­la­rı­mız­la tüm ka­mu­oyu­na du­yu­ru­ruz."

Evet ar­ka­daş­lar; Ger­men­cik’te ya­pı­lan işler belli, İlçe­ler ara­sın­da ilk defa ba­şa­rı­ların üs­tün­de bir per­for­mans gös­te­re­rek, pres­tij ka­za­nan Ger­men­cik’imizi bu tür ka­ra­la­ma ve çamur si­ya­se­ti ile gün­de­me ge­tir­mek, hiç kim­se­nin fay­da­sı­na olmaz. He­pi­miz kay­be­de­riz, tüm ilçe kay­be­der, bu yaz­dık­la­rı­ma ne yap­mış Fuat ÖNDEŞ an­lat­ta öğ­re­ne­lim diyen olur­sa, Ger­men­cik 36 ma­hal­le ve mer­kez olmak üzere ön­ce­si ve son­ra­sı neler ya­pıl­mış, ga­ze­te­mi­zin tüm ar­şi­vi­ni aça­rım gelir ba­kar­sı­nız…
Say­gım­da sev­gim­de ve Öv­güm­de­si­niz.
Kalın sağ­lı­cak­la…
Hasan Deb­re­li Kacar

DİĞER YAZILAR
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET