Reklamı Geç
Advert
İNSAN HAKLARI, ADALET VE  İNANÇ   ÖZGÜRLÜĞÜ
MURTAZA BORANDAĞ

İNSAN HAKLARI, ADALET VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

 
     
      Önümüzdeki süreçte ülkemiz genelinde, erken veya zamanında yapılacak olan genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığına aday olacaklar arasında adı sıkça geçen Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, inanç bakımından dini İslam ama Alevi oluşuyla ilgili bir çok spekülatif içeren ifadeler kullanılmaktadır.
       İnsan hakları ve inanç özgürlüğü ile ilgili olarak vatandaşlarımızın, kimlik ve aidiyet duygularına haps olmaları, ülkemizin ilerlemesine ve vatandaşlarımızın  bir kısır döngü içerisinde kalmalarına neden olmaktadır. Her nerede olursa olsun insanların, temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması için,  1948 yılında hazırlanan Birleşmiş milletler insan hakları beyannamesi yürürlüğe girmiş ve TÜRKİYE de buna taraf olmuştur. 
          Birleşmiş milletler, insan hakları beyannamesi, başlı başına insanı merkezine alması bakımından önem arzetmektedir. Birleşmiş Milletler insan hakları beyannamesinde,  Kur'an ve İslam dikkate alınarak, temel insan hakları ile ilgili makalelerin her bir bölümü, Kur'anda bir ayeti içerdiğini bilmenizi isterim.
         Bu hususta, Birleşmiş milletler insan hakları beyannamesi, Kur'an ve T.C Anayasasında mevcut olan hayat hakkı, İnanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve  adalet ile ilgili değerleri mukayeseli olarak dört örnekle açıklamaya çalışacağım.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ :

HAYAT HAKKI :
MADDE 1 :  Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareketetmelidirler.
MADDE 3 : Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
MADDE 5 :  Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.
MADDE 12 : Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususunda, keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzler maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.

KUR'ANDA HAYAT HAKKI :
İSRA SURESİ 33.AYET : Allahın saygıya layık kıldığı cana, haklı bir sebep yokken kıymayın. 
MAİDE SURESİ 32. AYET : İşte bu yüzden biz, israiloğulları üzerine şunu yazdık. Kim bir kişiyi, bir kişiye karşılık yahut yeryüzünde bir fesat sebebiyle olmaksızın öldürürse, insanları toptan öldürmüş gibidir. Ve kim bir kişiye hayat verirse, insanlara toptan hayat vermiş gibidir. 

T.C ANAYASASI :HAYAT HAKKI  VE  ADALET  ÖZGÜRLÜĞÜ :
MADDE 10 : Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi İnanç, din, Mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
MADDE 12 :  Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını ihtiva eder. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BEYANNAMESİNDE ADALET EŞİTLİĞİ :
MADDE  6 :  Herkes her nerede olursa olsun, hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir. 
MADDE 7 : Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin iş bu beyannameye aykırı her türlü ayırtedici  muameleye karşı ve böyle bir ayırtedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır. 

KUR'ANDA ADALET
MAİDE SURESİ 8.AYET : Ey iman edenler! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak, Allah için kollayıp gözetleyenler olun. Bir topluluğun çirkinlik ve kötülüğü sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin. 
NİSA SURESİ 58.AYET : Şu bir gerçekki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. 
NİSA SURESİ 135.A
 Ey iman edenler! Öz benliğiniz, anne - babanız,yakınlarınız aleyhinede olsa, zengin veya fakirde olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak,Allah için tanıklık edenler olun. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BEYANNAMESİ DÜŞÜNCE VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ 
MADDE 2 : Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetmeksizin, iş bu beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. 

KUR'ANDA DÜŞÜNCE VE  İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ 

BAKARA SURESİ 148.AYET : Herkesin bir yönü vardır, ona döner. O halde hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirecektir. 
MAİDE SURESİ 48.AYET : Sizden her biri için bir yol / şeriat ve yöntem belirledik. Allah dileseydi sizi elbette bir tek ümmet yapardı. Ama sizi imtihana çeksin diye öyle yapmamıştır. O halde hayırlarda yarışın. 

EN'AM SURESİ 108.AYET :  Onların Allah dışında dua ettiklerine / çağrıda bulunduklarına sövmeyin. 

ĞAŞİYE SURESİ 22.AYET : Onların başına dikilip inanmaları için baskı yapan bir zorba değilsin. 

T.C ANAYASASI DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
MADDE 26 : Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğinide kapsar. 
    Yukarıda mukayeseli örneklerle açıklamaya çalıştığım temel insan hakları, her bir birey tarafından özümsendiği takdirde, vatandaşlarımızın kendi geleceklerini ilgilendiren hususlarda sağduyulu davranmaları hayatlarında gelişmeye yönelik olumlu değişimlerin olması kaçınılmaz olmakla birlikte, ülkemizin muasır / çağdaş  anlamda gelişmesinde katkı sağlaması kaçınılmazdır. 
    Bu anlayıştan hareketle ; 
     Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun Alevi inancına sahip olması, insanlık dışı bir yaşam ve inanç biçimi olmadığını hatırlatmayı görev sayarım.
 ALEVİLERDE MÜSLÜMANDIR
iyi parti gnl. Bşk. MERAL AKŞENER, partisine ait Ankara milletvekili Halil İbrahim ORAL'ın, bir YouTube Proğramında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi oluşunu gündemine aldığı için disipline sevk edildiğini kamuoyuna duyurmakla birlikte 09.06.2022 tarihinde Sakarya ilimizde yaptığı bir mitingdede, hem sayın  kılıçdaroğlu'ndan hemde her bir alevi vatandaşlarımızdan özür diledi. Duyarlılığı için teşekkür ederiz. Bununla birlikte, sayın temel karamollaoğluda yazdığı twitlerinde, kendileri için mezhep değil liyakatin çok önemli olduğunu beyan etmiştir. Daha öncede Sayın ERDOĞAN bir seçim mitinginde eline Kur'anı Kerimi alarak, KILIÇDAROĞLU Alevi değilmi dediği sırada, mitinge katılanlar tarafından yuhalanması ile yetinmedi, 09.06.2022 tarihinde, sayın Erdoğan cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı sırada, yine yeniden sayın kılıçdaroğlu'nun Alevi oluşunu gündemine taşıdı. Aslında bizleri en çok üzen şey, Müslüman olduğunu iddia eden vatandaşların, dininde bihaber olduğu ve Allahın kelamı kur'anı kerimi anlamdıkları gibi dışlanmış tuttuklarıdır. Yüce Allah'ın Peygamber efendimize gönderdiği ilk vahiy, esirgeyen ve bağışlayan Allahın adı ile OKU olmuştur. Ne yazıkki, Müslümanım diyen milyonlar okumanın, okuyarak anlamanın yerine, nakil bilgilerle kendisini donatmakla meşguldurlar. Yüce Allah, peygamber efendimizi EN'AM SURESİ 116.ayette ; yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece zanna (dedikodu) uyarlar onlar. Sadece asılsız tahminlere uyarlar diye uyarmaktadır. Bu durum çok vahimdir. Kişinin kendi kendisine zulümdür. Herhangi bir Müslümana İslam dininin tarifini yaparmısınız diye sorulsa barış, kardeşlik, ahlak ve adalet dinidir diye cevap verecekleri muhakkaktır. İstisnalar olsada, çokça müslüman vatandaşlarımızın eylem ve düşünceleri ise bu ayetin tam tersini oluşturmaktadır. Burada da karşımıza iki yüzlülük çıkmaktadır. İşte bizleri en çok üzen şey kişinin kendisini ikiyüzlü bir duruma sokmasıdırki, yüce Allahın en çok sevmediği kulları ikiyüzlü olanlardır.  Kur'anda insanların farklı yaratıldığını açıklayan bir çok ayet mevcut olmakla birlikte, inanç özgürlüğü ve çeşitliliğinin yazıldığı kutsal kitabımızda, Müslümanım diyen milyonlar bu ayetlerden bihaberdir. Yüce Allah kur'anı kerimin HADİD SURESİ 9.ayetinde, karanlıktan çıkasınız diye bu dini sizlere nasip ettim der. Ne yazıkki, dinimizde söz sahibi olanlar, Allah ile aldatmayı karakter haline getirerek, saf ve temiz  müslüman vatandaşlarımızı kendi müteşşabih fikir ve yorumları ile karanlığa sürüklemektedir. KUR'ANDA, insanlara tanınan haklar,  barış içinde yaşam hakkının yanı sıra ekonomik haklara sahip olma, bunları koruma altına alma hakkını içerir. Kur'an ayrıca azınlık, kadın hakları ve savaş esirlerine nasıl davranılması gerektiğini belirleyen ölçütte insanların birbirleri arasındaki etkileşimlerinin düzenlemelerinide içerir. 

Gelelim ALEVİLİK İNANCININ OLUŞMASINI SAĞLAYAN SEBEPLERE : Tarihin hiç bir döneminde inkar edilmeyecek şekilde Hz. Muhammed Mustafa (s. a. v) çocuk yaşta iken annesi ve babası hakka yürüdüğünde yetim kaldı. Fakat yüce rabbim Hz. Muhammedi, DUHA SURESİ 6.ayetinde belirttiği gibi, seni yetim bulupda barındırmadımı sözleriyle peygamberin amcası ve Hz.Ali'nin babası Ebu Talibe emanet etti ve amcası Ebu Talip peygamber efendimizin üzerine titreyerek büyüttü. Geçen zaman dilimi içinde, bu sefer Hz.Ali'nin annesi ve babası hakka yürüdüğünde Hz.Ali yetim kaldı. Ama Hz. Ali'yide amcasının oğlu, Allahın resulü Hz. Muhammed sahiplendi ve titizlikle büyüttü. Gün geldi peygamber efendimize peygamberlik vahiy edildiğinde, İslamiyeti ilk kabul eden 10 yaşındaki Hz. Ali idi. İslamın kılıcı olan Zülfikarı Hz. Ali'den başka kimse kullanmadı. İslamiyetin yayılışı döneminde, meydana gelen savunma savaşlarında, İslam bayrağını taşıyan ve her savaşta Zülfikarı kullanarak, zafere imza atan Hz. Ali olmuştur. Hz.Ali, peygamber efendimizin vazgeçilmez dünya ve ahiret kardeşi olmuştur. Müşrikler, gecenin bir vaktinde  peygamber efendimizi öldürmek istediklerinde kur'anı kerimin ENFAL SURESİ 30.ayetinde de belirtildiği gibi, hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (mekkeden) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bu ayet ışığında peygamber efendimiz Allahın izniyle  gece yatağında kalkıp yürüdüğünde, yatağına yatan Hz. Ali idi. Müşrikler peygamber efendimizi öldürmek için evine geldiğinde Peygamberimizin yatağında Hz. Ali'yi gördüler. 
          peygamber efendimizin oğlu Kasım küçük yaşta hakka yürüdüğünde, müşrikler, Muhammed ebter oldu (zürriyetsiz oldu) diyerek çok sevinmişlerdi. Yüce Allah, Cebrail aleyhiselam aracılığı ile Hz. Muhammed'e  KEVSER SURE'sini  gönderdi. Ya Muhammed! Biz sana Kevseri verdik. Sana ebter diyenler ebter olmuşlardır. Kevser nedir? Kimdir? Kevser, Hz. Muhammed Mustafa (s. a. v)in kızı mü'minlerin annesi Hz. Fatımat-ü Zehra dır. Ve onun içindir ki Hz. Muhammed, benim soyum kızım Fatımadan devam edecektir demiştir.  Mü'minlerin annesi Hz. Fatımat-ü Zehra kimdir? Hz. Ali'nin eşi ve iki cennet serveri Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin' in anneleridir ve dolayısıyla 12 imamlardan, birisinin eşi, ikisinin annesi, dokuzunun babaannesidir. Kur'anı kerim AHZAB SURESİ 33.ayet, Allaha ve Resule itaat edin. Allah sizden kiri / lekeyi gidermek istiyor. Ey ehli beyt, sizi tam bir biçimde temizlemek istiyor. ŞURA SURESİ 23. Ayette, Allah'ın, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği, işte budur. De ki; ben, buna karşılık sizden, yakın akrabamı / Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum. Okuduğunuz gibi yüce rabbimiz ehli beyt'i temiz görmek istediğinden bahseder.  İSRA SURESİ 1. ayetinde belirtildiği gibi, bütün varlıkların tespihi o kudretedir  ki, kulu, Allah-ü teala ile yüzyüze geldiği mirac gecesinde, kapıda bekleyen aslan Hz.Ali idi. Onun için Hz. Ali'ye Allahın aslanı diyoruz. Hz. Peygamber, mirac'da dönerken kırklar meclisine girdiğinde, kırklar meclisi pirinin Hz.Ali olduğunu öğrendi. 
     Peygamber efendimiz veda haccından dönerken, Gadiri Hum denilen yere geldiğinde, sahabesine bundan sonra velim / vekilim Ali'dir der. 
      Sıffinde, Muaviye ile savaştığında, Muaviyenin, Kur'anı Kerimi parçalayarak okların başına geçirdiğini ve ordusuna karşı atıldığını gören Hz. Ali, ben Kur'ana karşı gidemem diyerek savaştan çekildi ve hakem hilesi ile halifelik ünvanını kaybetti. 
     Peygamberimizin cennet Serveri olan torunlarından Hz. Hasan, Muaviyenin hilesi ile zehirlenerek, Hz. Hüseyin ise sapık, sarhoş, şımarık, kibir abidesi, iki yüzlü peygamberin düşmanı Muaviye oğlu Yezid tarafından 72 aile efradıyla birlikte Kerbelada şehit edildiler. Yüce Allahın nebi olarak seçtiği peygamberin ve Ehl-i beytinin taraftarı olan Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU Alevidir. Ahlaksızlığa, haksızlığa, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, emanete ihanet edenlere, yetimin yoksulun, kulun her hakkına, beytül mala el uzatanlara karşıdır. KILIÇDAROĞLU alevidir diyenlere, oy vermek istemeyenlere soruyorum! Sizler, yukarıda açıkladığım değerlerin neresinde duruyorsunuz? 
       İslam öncesi inanç, kültür ve geleneklerine bağlı heteredoks  bir yaşam biçimi olan şaman inancını, İslamiyetin kabulu ile Kur'anda belirtilen temel  insan hakları ayetleriyle  harmanlayarak, İslamiyetin özünü yaşamına uyarlayan veİslamiyetin günümüze kadar olan zaman diliminde, zaman ve yer mefhumu olmadan, insan ayırımı yapılmadan, mazlumun, haklının, emekçinin, ezilen ve hor görülen
itilip kakınanın, adaletin / hakkın yanında yer alan, bu uğurda canı ile bedel ödeyen Allah - Muhammed - Ali ve Ehl-i Beyt sevdasından vazgeçmeyenlere, yüreklerinde sevgi, şefkat, merhamet, paylaşım, hayırlarda yarışma duygusu taşıyanlara, Allahın doğru yolu, Sıratel müstakim olan Adalete önem verenlere, İnsan temel hak ve özgürlüklerine sıkı sıkıya bağlı olanlara selam olsun. 
      Bilumum muhafazakar, tarikat ve cemaat mensubu olanlara soruyorum. Bir Müslüman olarak kimin yanında yer alırdınız? Hz. Ali'nin, peygamberin Ehl-i beytinin yanında yer alırdık diyorsanız eğer, o zaman sayın kılıçdaroğlu'nun Alevi oluşu sizleri neden rahatsız ediyor. Hz. Ali'den Ehl-i Beyt'ten yana değiliz diyorsanız Allahın salat ve selamı üzerinize olsun. SAFFAT SURESİ 174.AYET : (Ey Resulüm) şimdi sen bir süre için o inkarcıları kendi hallerine bırak. 175.AYET : Hallerini gör onların. İleride kendileride görecekler.

Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET