Advert
Advert
Advert
SA­DE­CE BELEDİYE’YE GELİR SAĞ­LA­MA­DI..! AYNI PA­RAY­LA ÇA­LI­ŞAN­LA­RI­NIN İKRAMİYESİNİ ÖDEDİ…!
Hasan Debreli Kacar Yazdı;

SA­DE­CE BELEDİYE’YE GELİR SAĞ­LA­MA­DI..! AYNI PA­RAY­LA ÇA­LI­ŞAN­LA­RI­NIN İKRAMİYESİNİ ÖDEDİ…!

İşçi memur ve esnaf için top­lum­sal ola­rak ya­şa­dı­ğı­mız pan­de­mi dö­ne­min­de­ki zor gün­le­ri bir neb­ze­de olsa Be­le­di­ye bün­ye­sin­de ça­lı­şan iş­çi­le­ri­ne yarar sağ­la­ya­cak şe­kil­de yine zor gün­ler­de 80 dönüm arazi’nin eki­le­rek üre­til­di­ği 30,800 ki­log­ram mah­sül’ün ge­ti­ri­siy­le ça­lı­şan­la­rı­nın ik­ra­mi­ye­le­ri­ni öde­ye­rek hem be­le­di­ye­si­ne katkı sağ­la­dı…! hemde ça­lı­şan­la­rı­nın ik­ra­mi­ye­le­ri­ni ödedi..
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de yap­tı­ğı­mız İsraf et­mi­yor…! Ça­lı­şı­yor ve Üre­ti­yor’uz haber’imiz­de Baş­kan Fuat Öndeş’in yıl­lar­dır be­le­di­ye uh­de­sin­de olup’ta be­le­di­ye çıkar ve men­fa­at­le­ri için kul­la­nıl­ma­ya­rak geç­miş dö­nem­ler­de bazı ki­şi­le­re peş­keş çe­ki­len bu güne ka­dar­da be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­na ve Ger­men­cik hal­kı­na gelir an­la­mın­da hiç­bir fay­da­sı ol­ma­yan ara­zi­le­ri­ne buğ­day eke­rek ça­lı­şan­la­rı­na ik­ra­mi­ye­le­ri­ni öde­yen Fuat ÖNDEŞ’ baş­ka­nı hu­zur­la­rı­nız­da tek­rar al­kış­la­mak is­ti­yo­rum.
BUĞ­DAY HA­SA­DI İŞÇİLERE YA­RA­DI
Ta­rım­sal üre­ti­min teş­vik edil­me­si için ,bu güne kadar geç­miş be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan hiç kul­la­nıl­ma­yan,atıl ve boş du­rum­da­ki be­le­di­ye ara­zi­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si, kır­sal kal­kın­ma­nın sağ­lan­ma­sı ve be­le­di­ye ge­lir­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı gibi bir çok amaç çer­çe­ve­sin­de örnek bir ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­ren Ger­men­cik Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fuat Öndeş, ver­di­ği ta­li­mat­la Üzüm­lü Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan be­le­di­ye­ye ait 80 dö­nüm­lük ara­zi­ye buğ­day ek­tir­miş­ti. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ha­sa­dı ger­çek­leş­ti­ri­len buğ­day­lar­dan elde edi­len 30.800 kg mah­sul ile sa­ma­nın sa­tı­şın­dan elde edi­len ge­lir­le be­le­di­ye per­so­ne­li­nin geç­miş dö­ne­me ait ik­ra­mi­ye­le­ri­nin öden­di­ği­ni söy­le­me­si sizce neyi ifade edi­yor... Be­le­di­ye­ye gelir sağ­la­ma­sı ve üre­ti­me teş­vik için bu gibi örnek ça­lış­ma­la­rın devam ede­ce­ği, be­le­di­ye­ye ait ara­zi­le­rin kamu men­fa­ati ve Ger­men­cik hal­kı­na hiz­met yo­lun­da de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği ko­nu­su…! Alış­kın de­ği­liz de­ğil­si­niz ta­bi­kii.. ba­zı­la­rı­na baş­kan öndeş’in yap­tı­ğı bu ve buna ben­zer hiz­met­ler bün­ye­si­ne do­ku­nu­yor ola­bi­lir..! neyse bana do­kun­mu­yor,bil­has­sa mutlu olu­yo­rum..!
Ger­men­cik’in Makus Ta­li­hi Baş­kan Öndeş’le Ye­ni­den şe­kil­le­ni­yor…! Baş­lık­lı köşe ya­zı­mı­zı ya­zar­ken,bazı ko­nu­la­rı,ya­pı­lan iş­le­ri,ya­tı­rım­la­rı ,ön­ce­ki be­le­di­ye baş­ka­nı­nın bı­rak­tı­ğı borç­la­rı,bu güne kadar öde­nen geç­miş dö­ne­me ait borç­la­rı,tar­la­ya ek­ti­ği buğ­da­yı bile he­sa­ba ko­ya­rak söy­le­miş­tim.. Bakın yine haklı çık­tım.. Ha­tır­la­tı­rım ya­zı­la­rı­mı­zı oku­ya­rak haber say­fa­la­rı­mı­zı takip eden ar­ka­daş­lar ımıza,daha iki gün önce 50 küsür bin li­ra­lık borcu yü­zün­den hemen di­bi­miz­de 8 km ötede bu­lu­nan İncir­li­ova be­le­di­ye­mi­zin düş­tü­ğü ic­ra­lık po­zis­yo­nu..! Ger­men­cik be­le­di­ye­si­nin­de se­çim­den hemen sonra ön­ce­ki yö­ne­tim­le­rin borç­la­rı­nın büyük bir kıs­mı­nı öde­ye­rek Ger­men­cik be­le­di­ye­si­nin şu anki du­ru­mu ile il­gi­li em­pa­ti yap­ma­la­rı­nı rica edi­yo­rum..!
Neyse.. O bir Ger­men­cik Sev­da­lı­sı Der­ken Bo­şu­na De­me­dik…!
Kalın Sağ­lı­cak­la Say­gım­da Sev­gim­de ve Öv­güm­de­si­niz..
Hasan Deb­re­li Kacar

DİĞER YAZILAR
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÜMMET AKIN’A İLK TESPİTTE YALNIZCA İKİ DOSYADAN 1 MİLYON TL KAMU ZARARI
ÜMMET AKIN’A İLK TESPİTTE YALNIZCA İKİ DOSYADAN 1 MİLYON TL KAMU ZARARI
İzmir'de kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü